วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างดำเนินการซ่อมแซมตู้คอนโทรล และมอเตอร์ปั๊มน้ำ ระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ พร้อมวางรางระบายน้ำ อบต.ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง