วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะทะเบียน 85 4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 53 0010 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล ต่อต้านคอร์รัปชั่น ขนาดป้าย 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสิมเหล็ก สายบ้านนางอมร ขุนทองเล็ก ถึง คลองโคกกรุง หมู่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480 56 0024 และ 480 59 0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายปัญญา รักชาติ หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง