วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในสวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองชำผักแพว หมู่ที่ 1 (ช่วงฝายบ้านนายนิล - ฝายบ้านนายนิพนธ์) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ป 2178 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึกพิมพ์ Brother จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Brother จำนวน 4 รายการ รวมเป็นจำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า พร้อมไฟประดับ ไฟส่องสว่างบริเวณงาน ถนนเข้างาน และบริเวณลอยกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างจัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีลอบกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง