วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝาย (ฝายวัดโคกกรุงช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายบ้านนายประสงค์ สิ่งประทีป ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ สารส้ม จำนวน 4,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาพัฒนาอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิว จำนวน 3 รายการ คือ เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ คือโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้แบบมีพนักพิง ที่วางแขน ปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้ในงานซ่อมแซมท่อประปาในพื้นที่ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง