วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4618 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาเดิม หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 57 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 25 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างโคงการขุดลอกคลองบ้านดอนจาน หมู่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๖๓๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง