วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบท ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายชนิดซอง ตามโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องจักรตักตีนตะขาบ
20  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งวาล์วเปิด-ปิดน้ำ บริเวณอาคารกักเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง