วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่จัดเก็บขยะภายในตำบลชำผักแพว จำนวน 10 หมู่บ้าน ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-4980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ 2 ซอยหลังโรงเรียนวัดโคกกรุง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ผงหมึกหมึกดำ Sharp MX-235 AT จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึกพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างดำเนินการซ่อมแซมตู้คอนโทรล และมอเตอร์ปั๊มน้ำ ระบบประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0012 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง