วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 4 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง printer HP M1120MFP) หมายเลขครุภัณฑ์ 480 52 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง