วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ สายบ้านนายประเสริฐ คลองระบายน้ำ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำทะเบียน บว 406 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายยาเสพติด x- stand ขนาด 80x180 ซม. พร้อม x-stand จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างดำเนินการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง