วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปลิ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ ชพ 480 60 0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 58 0020 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420 60 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 52 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุงจำนวน 21 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 21 คน เดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหากลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพวจำนวน 21 วันทำการ สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน เดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสาวฐิติมา ปานจันทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง