วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ คือ ทรายหยาบ จำนวน 1 เที่ยว หินกรวด จำนวน 1 เที่ยว และหินคลุก จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ และพนักงานประจำรถ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ คือ ธงชาติไทย ขนาด 60 x 90 ซม. ธงชาติไทยใหญ่ ขนาด 150 x 225 ซม. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาด 60 x 90 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงสนาม พื้นที่ในการแข่งขันกีฬาพร้อมจัดสถานที่ จำนวน 4 สนาม คือ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามวอลเล่ย์บอล และสนามเปตอง ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลชำผักแพว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่ิองปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 420 53 0010 ในสำนักงานกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ สารส้มใสก้อนเบอร์ 3 จำนวน 6,900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
1  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำบริเวณหลังโรงเรียนวัดบ้านดง หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง