วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาดูดส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
ซื้อสาย VGA ขนาดความยาว 15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.สายเข้าโรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 480-56-0026 และ 416-59-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่งตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำปฏิทินโปสเตอร์สวัสดีปีใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 54 0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง