วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการย้ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งใหม่ บริเวณด้านหน้า อบต.ชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างติดตั้งขาแขวนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชคลองชลประทาน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง