วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เหล็ก 2บานเปิดกระจก จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมโถชักโครกพร้อมสายชำระภายในห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน กพ 638 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกดำ Sharp MX-235AT จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสัำนักงาน คือ ผงหมึกดำ Sharp AR-020ST จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงสะพานวัดวังแพ-ฝายโคกกรุง) หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 4 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องควบคุมและการส่งสัญญาณออกอากาศ (เครื่องแม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง