วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง เดือน เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 28 คน จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว เดือน เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 55 คน จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณทางหลวง สบ. ซอยบ้านนายบุญรอด ขยายงาม ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโรงอิฐบล็อค หมู่ที่ 6-5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน คือ ผงหมึกดำ Sharp MX-235AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 53 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ พร้อมถังกรองน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปลิ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 480 55 0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง