วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ คือ ผงเคมีชนิดแห้งเติมถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ พร้อมบรรจุก๊าซ จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนางณิชาดา ศรีจันทุม หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ คือ ถังคัดแยกขยะทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 120 ลิตร มีฝาปิดพร้องช่องทิ้ง มีล้อเข็นพร้อมสกรีนสัญลักษณ์ อบต.ชำผักแพว แยกประเภทขยะสัญลักษณ์ของขยะและเลขรหัสถังแต่ละสี จำนวน 30 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงอิฐบล็อก หมู่ที่ 5-6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางสุนีย์ เกษรทอง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง จำนวน 21 วัน ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว จำนวน 21 วัน ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ คือ ยางรถยนต์ ขนาด 215/65 R16 BS R611 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง