วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผนังเพดานอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
วัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย
18  มี.ค. 2563
จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุภเศรษฐ์ แสงทองสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณโรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางณิชาดา ศรีจันทุม หมู่ที่ 3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
เหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 2 คัน คันละ 15,000.00 บาท เพื่อเดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
28  ก.พ. 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
28  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาสายบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
วัสดุสำนักงาน กองคลัง 15 รายการ