วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าประปา หมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางทุเรียน ดาสุข หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คน จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำ ตามโครงการอบรมศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชำผักแพว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 638 สระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายใบ ฮุยจันทรา หมู่ที่ 8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ HP color laser jet pro mfp m280nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro MFP M280nw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง