องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ [ 1 ก.พ. 2567 ]3
2 คู่มือ "การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ" [ 1 ก.พ. 2567 ]4
3 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 1 ก.พ. 2567 ]4
4 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
5 คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 1 ก.พ. 2567 ]4
6 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]4
7 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]4
8 คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]4
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ก.พ. 2567 ]4
10 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]4
11 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]4
12 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ม.ค. 2567 ]256
13 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]16
14 คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2567 ]0
15 คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) [ 1 ม.ค. 2567 ]0
16 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2566 ]232
17 คู่มือ/มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]29
18 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]236
19 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.ชำผักแพว [ 2 ต.ค. 2566 ]9
20 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2566 ]29
21 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 1 ก.พ. 2566 ]210
22 คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2566 ]57
23 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 2 ม.ค. 2566 ]203
24 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 2 ม.ค. 2566 ]251
25 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
26 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ธ.ค. 2565 ]208
27 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ธ.ค. 2565 ]200
28 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ธ.ค. 2565 ]237
29 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 1 ก.ย. 2565 ]255
30 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 มิ.ย. 2565 ]102
31 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]125
32 คู่มือ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส [ 11 พ.ย. 2563 ]98
33 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]224
34 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]198
35 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]206
36 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]195
37 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]195
38 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 23 ธ.ค. 2562 ]191
39 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ธ.ค. 2562 ]229
40 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 11 ธ.ค. 2562 ]246
 
หน้า 1|2