องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2567 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพความพิการ [ 23 เม.ย. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 23 เม.ย. 2567 ]8
4 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ [ 1 ก.พ. 2567 ]9
5 คู่มือ "การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ" [ 1 ก.พ. 2567 ]7
6 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 1 ก.พ. 2567 ]7
7 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]10
8 คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 1 ก.พ. 2567 ]8
9 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
10 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
11 คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
12 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ก.พ. 2567 ]7
13 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
14 คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2567 ]7
15 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ม.ค. 2567 ]258
16 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]19
17 คู่มือการปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล [ 1 ม.ค. 2567 ]6
18 คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) [ 1 ม.ค. 2567 ]3
19 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2566 ]235
20 คู่มือ/มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ต.ค. 2566 ]32
21 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2566 ]240
22 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการของ อบต.ชำผักแพว [ 2 ต.ค. 2566 ]12
23 คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2566 ]32
24 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 1 ก.พ. 2566 ]212
25 คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 13 ม.ค. 2566 ]62
26 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 2 ม.ค. 2566 ]206
27 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 2 ม.ค. 2566 ]255
28 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]48
29 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ธ.ค. 2565 ]211
30 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ธ.ค. 2565 ]203
31 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ธ.ค. 2565 ]239
32 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 1 ก.ย. 2565 ]258
33 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 มิ.ย. 2565 ]105
34 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]127
35 คู่มือ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส [ 11 พ.ย. 2563 ]101
36 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]227
37 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]201
38 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]209
39 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]197
40 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]197
 
หน้า 1|2