องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสนม โสป่าสัก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th
 
  ชื่อ + นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th
 
  ชื่อ + นางเกษา  จิตรธรรม
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวมาณี  กันพยาธิ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวรวยรินทร์  เถื่อนเนาว์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวพรทิพย์  อิ่มลา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th
 
  ชื่อ + สิบเอกบุญเหลือ  จิตดี
  ตำแหน่ง + รักษาการผู้อำนวยการกองสัวสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 036-714081
  อีเมล์ + admin@chumpakpaew.go.th