องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกออล์ พ.ศ. 2551 [ 4 มี.ค. 2567 ]3
2 แบบฟอร์มสำหรับแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มสำหรับตอบ O14) [ 1 ม.ค. 2567 ]7
3 แบบฟอร์มสำหรับแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว (แบบฟอร์มสำหรับตอบ O16) [ 1 ม.ค. 2567 ]6
4 แบบฟอร์มสำหรับรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน (แบบฟอร์มสำหรับตอบ O17) [ 1 ม.ค. 2567 ]6
5 แบบฟอร์มสำหรับสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบฟอร์มสำหรับตอบ O28) [ 1 ม.ค. 2567 ]6
6 แบบฟอร์มสำหรับสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ (แบบฟอร์มสำหรับตอบ O29) [ 1 ม.ค. 2567 ]8
7 บทบาทหน้าที่และภารกิจศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) [ 14 มิ.ย. 2565 ]108
8 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) [ 14 มิ.ย. 2565 ]108
9 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) [ 14 มิ.ย. 2565 ]108
10 ผลสำรวจสภาพปัญาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว [ 31 ธ.ค. 2563 ]186
11 ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลชำผักแพว [ 31 ธ.ค. 2563 ]190
12 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ม.ค 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]233
13 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ก.พ 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]183
14 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ มี.ค 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]194
15 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ เม.ย 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]237
16 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ พ.ค 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]188
17 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ มิ.ย 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]197
18 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ก.ค 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]190
19 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ส.ค 63 [ 31 ธ.ค. 2563 ]192
20 คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ม.ค. 2563 ]187