องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 164 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]4
2 **ด่วนที่สุด** แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]0
3 เรื่อง อนุมัติขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]9
4 ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ITA [ 1 มี.ค. 2565 ]30
5 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชำผักแพว ประจำปีการศึกษา 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]45
6 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก [ 19 ม.ค. 2565 ]63
7 การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 13 ม.ค. 2565 ]38
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]88
9 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโควิด 2019 [ 7 ม.ค. 2565 ]26
10 แถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 4 ม.ค. 2565 ]32
11 ปฎิทินการประเมิน ITA 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]77
12 ประกาศ เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]62
13 คำแนะนำของ คสธ. แนวทางการใช้อำนาจของ จพง. ปลัดลงนามเรียบร้อย [ 20 ธ.ค. 2564 ]81
14 แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]76
15 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑื วิธีการ การควบคุมคุณภาพและารจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่าย... [ 20 ธ.ค. 2564 ]79
16 ประกาศกรมปศุสัตว์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]76
17 เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการ ใช้ยา [ 14 ธ.ค. 2564 ]77
18 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]55
19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]32
20 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.ชำผักแพว (Citizen Feedback) ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9