องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

           อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 และตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบนั้น

          เพื่อให้การดำเนินการสำรวจทรัพย์สินและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พร้อมทั้งได้จัดส่งบัญชีรายการดังกล่าวให้กับผู้เสียภาษีแต่ละท่านทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่จัดส่งโดยตรงถึงท่าน ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ที่ได้หนังสือ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 036-714081 ต่อ 13    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง