องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติ อื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่) [ 12 เม.ย. 2562 ]205
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]241
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]237
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 12 เม.ย. 2562 ]201
5 โครงการก่อสร้าง คสล. สายศาลา SML ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 [ 30 พ.ค. 2561 ]247
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สายข้างโรงเรียนโคกกรุง ช่วงที่ 2 [ 23 พ.ค. 2561 ]242
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านนายคำ ยศยิ่ง [ 10 พ.ค. 2561 ]219
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 [ 10 พ.ค. 2561 ]228
9 ราคากลางโครงการขุดลอกหน้าฝาย (ฝายโคกกรุงช่วงที่1) หมู่ 2 [ 1 พ.ค. 2561 ]223
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนายประสงค์ [ 30 เม.ย. 2561 ]204
11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 สายบ้านนายสด [ 19 เม.ย. 2561 ]206
12 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนางหนู ภูระ [ 10 เม.ย. 2561 ]211
13 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 สายบ้านนายภูขัน [ 4 เม.ย. 2561 ]215
14 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]221
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 สายบ้านนางทองมาก [ 2 เม.ย. 2561 ]268
16 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ หมู่ 1 บ้านลุงใจ [ 27 มี.ค. 2561 ]208
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์ อบต.ชำผักแพว [ 27 มี.ค. 2561 ]258
18 ราคากลางโครงหารก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 สายบ้านนายณรงค์ กิ่งก้าน [ 19 มี.ค. 2561 ]242
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ 8 ถนนสายบเชิงเขา [ 19 มี.ค. 2561 ]248
20 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 5 สายบ้านนายพนม หนูน้ำ [ 19 มี.ค. 2561 ]261
21 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนางพิมพา ปานศรี [ 12 มี.ค. 2561 ]194
22 ราคากลางโครงการขุดลอกคลอวหน้าฝาย (ฝายโคกกรุง)หมู่ 5,9 [ 12 มี.ค. 2561 ]242
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านนายสัญชัย [ 12 มี.ค. 2561 ]191
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ชำผักแพว [ 26 ก.พ. 2561 ]252
25 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายคำมี หมู่ 10 [ 21 ก.ค. 2560 ]225
26 ราคากลางโครงการซ่อมแซม ศพด.รร.วัดชำผักแพว(ซ่อมแซมโครงหลังคาและอ่างฯ) [ 7 ก.ค. 2560 ]224
27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายคำแพง อ่อนวันสี หมู่ 7 [ 28 มิ.ย. 2560 ]184
28 ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลา SML แยกบ้านนายศิริชัย [ 23 มิ.ย. 2560 ]227
29 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายงา มุงลา [ 13 มิ.ย. 2560 ]185
30 ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเชิงเขา หมู่ 8 [ 13 มิ.ย. 2560 ]204
31 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ [ 26 พ.ค. 2560 ]164
32 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 10 [ 7 เม.ย. 2560 ]176