องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 20 ธ.ค. 2566 ]6
2 เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]103
3 ประกาศเรื่องกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 25 ม.ค. 2564 ]174
4 การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2564 ]111
5 การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของอบต.ชำผักแพว [ 7 ม.ค. 2564 ]115
6 การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ม.ค. 2564 ]107
7 การจัดทำมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 7 ม.ค. 2564 ]130
8 การจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2564 ]116
9 การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 7 ม.ค. 2564 ]103
10 การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ม.ค. 2564 ]103
11 การจัดทำมาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร [ 7 ม.ค. 2564 ]111
12 ประกาศ เรื่องกำหนดนโยบาลสำคัญในการบริหารองค์การของผู้บริหารท้องถ่ิน [ 4 มิ.ย. 2563 ]224
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 7 ต.ค. 2562 ]165
14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ต.ค. 2562 ]184