องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การพัฒนาบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]48
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]42
3 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 31 มี.ค. 2566 ]50
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 31 มี.ค. 2566 ]38
5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 31 มี.ค. 2566 ]51
6 การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]136
7 หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 พ.ย. 2564 ]150
8 ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]109
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2564 ]110
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]208
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2564 ]187
12 การพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 เม.ย. 2564 ]196
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 1 เม.ย. 2564 ]225
14 ตารางสรุปคะแนนการประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 (ครึ่งปีแรก) [ 1 เม.ย. 2564 ]171
15 การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 เม.ย. 2564 ]239
16 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว [ 1 เม.ย. 2564 ]183
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. [ 21 ธ.ค. 2563 ]174
18 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 19 มี.ค. 2563 ]171
19 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 19 มี.ค. 2563 ]232