องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.ชำผักแพว

1. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร    
- สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย    
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร  
- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน  

 5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency    
 - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นของอบต.ชำผักแพว

 6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร    
- ระบบข้อมูลบุคคลากร

  7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น     
- ระบบส่งหนังสือ

 8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

 9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร  

 10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้    
- อบต.ชำผักแพว ผ่านสื่อโซเซลมีเดีย