องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่
    2. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม
    3. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
    4. พัฒนาด้านโครสร้างพื้นฐาน
    5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
    6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
    7. การพัฒนาแหล่งน้ำ
    8. การส่งเสริมการศึกษา
    9. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
    1. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    2. สร้างจิตสำนึกตะหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    3. บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
    4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
       
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวันสำคัญ
    2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
    3. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณภาพและจริยธรรม
       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
  แนวทางการพัฒนา
    1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลาการของท้องถิ่น
    2. พัฒนาระบบบริหารองค์กร
    3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
    4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกคริงส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการจัดการบริการองค์กร และบุคลากร
    6. ส่งเสริมการเรียนรู้การบริการจัดการที่ดี
       
ยุทธศาสตรส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
  แนวทางการพัฒนา
    1. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
    2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบบูรณาการ
    3. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
       
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
  แนวทางการพัฒนา
    1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
    2. พัฒนาระบบการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
    3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน