องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นายประเวทย์ ถิตย์เจิม  

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 สิบเอกบุญเหลือ จิตดี
นายศุภวัฒน์ หวังสุดใจ
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวสุพรรษา สุดสารี
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน