องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
  นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  

โทร.096-1492328
     
 
 
  นางสาวศิริวรรณ บุตรพงษ์  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

โทร.081-2911512
 
 
 
นางเกษา จิตรธรรม
-ว่าง- นางสาวรวยรินทร์ เถื่อนเนาว์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 โทร.092-394-9595   โทร.096-846-6262

นางสาวพรทิพย์ อิ่มลา
นายประเวทย์  ถิตย์เจิม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.064-983-6165
  โทร.083-121-5641