องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
  นางสาวพรทิพย์ อิ่มลา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
   
นางวิไล แผลงศร นางสาวพัฒนา จันพางาม นางสาวฐิติมา  ปานจันทร์
ครู(ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศพด.รร.วัดชำผักแพว ครู(ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศพด.รร.วัดโคกกรุง ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา
     -ว่าง- นางสาวชรินรัตน์ สุทธินวล นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป