องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 

 
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 
  นางสาวผกาวดี เชื้อคุณะ  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
 
 
นายปฏิพัทธ์ พันธพวงษ์
นางสาวชุลีกร จรรยา นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท์
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ
     นางสาววิไลวรรณ บุญหนุน นางสาวขนิษฐา เหมือนประเสริฐ นางสาวพรภิมล  หมื่นนาค
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
 
 
นางฉวีวรรณ ธูปสารี นางสาวอมร  ขุนทองเหล็ก
นายประทวน  ลาสุดี
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป