องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางเกษา  จิตรธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
   
นางสาวอรทัย นาสารี -ว่าง-
นางสาวพิชญาภา เจริญ
นักจัดการงานท้่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง- นายสุนันโท มูลมะณี นางสาวณิชากร  เหมะธุลิน
นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอินทิรา สมพฤกษ์ นางสาวนภาภรณ์ สุมาวรรณ นางสาวเสาวรส ครูศรี นายทะวี น้อยนาดี
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับเครืองจักรกล
นายสมคิด พาสมบูรณ์ นายอภิวัฒน์  พุทธศรี นายปิยพงศ์ หันสันเทียะ นายสำรวย  จันทรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์
นายไพสารณ์  มาหา นางสาวรติกร  อยู่ถาวร นางณิชาดา  ศรีปั้น นายนภดล กวดกระโทก
นักการภารโรง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายบัณฑิตร  มาลากอง นางสาวพิมพ์วดี  ลองศรี

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป