องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภา

.
 

 
  นายทวน ทองมาก  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
  เบอร์โทรศัพท์ 086-906-6504
 
 
 
  นายวินัย ฮุยจันทา  

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 089-087-8963

 
 
นาเสน่ห์ เต็มลิตร
นายสนิท ปานนาสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
 เบอร์โทรศัพท์ 089-083-7634  เบอร์โทรศัพท์ 086-803-5880
นางสาววิไลรัตน์ แจ่มฟ้า นายบูญโฮม นาราษฎ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 063-478-0705 เบอร์โทรศัพท์ 061-649-2409
นายทองล้วน ทุมมาสุทธิ์ สิบเอกอำนาจ โกเมศร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 089-537-5450
เบอร์โทรศัพท์ 089-5375756
นางณที กรณ์พรหม นายสูงเนิน สุขสร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 เบอร์โทรศัพท์ 084-770-1294  เบอร์โทรศัพท์ 086-126-3944