องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

 
  นายสนม โสป่าสัก  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  
   โทร.098-2712094  
 
 
นายสมบัติ คัดสีพรม
นายกรวิชญ์ พุทธาคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
 โทร.097-2751777  โทร.085-3831069
   นายประจวบ ทบศรี

เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

โทร.081-3715712
 
 
   
  นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์  
  ปลัด อบต.ชำผักแพว  

โทร.086-7514646นางสาวศิริวรรณ  บุตรพงษ์

รองปลัด อบต.ชำผักแพว

โทร.081-2911512