องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ ต.ชำผักแพว

ตำบลชำผักแพว เป็นพื้นที่ราบสูงมีภูเขา เนื่องจากติดกับเทือกเขาใหญ่จึงมีทั้งพื้นที่ราบและเป็นภูเขา มีพืชล้มลุก เกิดขึ้นมากเรียกว่า "ผักแพว" เมื่อมีการตั้งชื่อตำบลจึงใช้ชื่อว่า"ตำบลชำผักแพว" ตั้งแต่นั้นมา กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาใหญ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ส่วนหนึ่งในเนื้อที่ 1,355,468.75 ไร่ หรือ 2,168.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 18 กันยายน 2505 

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ความหมาย ตราของ อบต.ชำผักแพว

บ้านชำผักแพวเป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านเรียกว่าน น้ำซับ” (น้ำคำหรือชำ) และในน้ำซับมีผัก ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ และบริโภคได้ พืชชนิดนั้นเรียกว่า ผักแพวฉนั้น จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามคำนั้นว่า คำผักแพวตามภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกกันในสมัยก่อน ต่อมา ชื่อของหมู่บ้านได้เปลี่ยนจาก คำผักแพวมาเป็น ชำผักแพวตามคำบอกเล่ามากว่า 150 ปี 

ดังนั้น ตราองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงประกอบไปด้วย

 - ภูเขา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งอุดมสมบูรณ์มี สกุนาบินอยู่บนท้องฟ้า

 - ต้นผักแพว ผักแพว หรือ ผักไผ่ เป็นพืชล้มลุก สูง 30-35 เซนติเมตร ลำต้นทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน และมีรากงอกออก ตามข้อที่เลื้อยไปสัมผัสกับผิวดิน ใบมีลักษณะเป็นรูปหอก ขอบใบเรียบ กว้าง 2-3 เซนติเมตร และยาว 5-8 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ขนาดเล็ก สีขาวนวล หรือชมพูม่วง เมล็ดเล็ก ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำ หรือเพาะเมล็ด ปลูกได้ตลอดปี ใช้รับประทานกับลาบ ช่วยดับกลิ่นคาว คุณสมบัติทางสมุนไพรคือ ช่วยขับลม