องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ 2566


เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ในวันศุกร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพนำไปสู่การพัฒนา การทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-21
2024-05-21
2024-03-22
2024-03-11
2024-03-07
2024-02-23
2024-01-10
2023-12-19