องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ชำผักแพว ร่วมตอบแบบสอบ

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ชำผักแพว ร่วมตอบแบบสอบ

ด้วยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกการประเมินจากท่าน เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ตามภารกิจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ เช่น

- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ

- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ

- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

- ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน

- ผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้ขอรับหนังสือรับรอง

เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน แท็ปเลต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jffxv8

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบสอบถามตามช่องทางดังกล่าว หรือ สแกนตาม QR Code ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสอบถาม โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใด ๆ ทั้งสิ้น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ หรือสแกนคิวอาร์โค๊ด ( QR - Code ) ด้านล่างนี้    เอกสารประกอบ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT ) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ชำผักแพว ร่วมตอบแบบสอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ