องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
คู่มือในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]58
2 ระบบประเมินผลมาตรฐานข้้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]54
3 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 22 มิ.ย. 2565 ]53
4 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]84
5 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]157
6 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]139
7 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]157
8 คู่มือ การดำเนินการกิจกรรม 5 ส [ 11 พ.ย. 2563 ]54
9 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 ต.ค. 2563 ]168
10 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]148
11 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]161
12 คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]146
13 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]142
14 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]151
15 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]144
16 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]148
17 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]153
18 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ม.ค. 2563 ]144
19 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]155
20 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]181
 
หน้า 1|2