องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
คู่มือในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]18
2 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ธ.ค. 2563 ]81
3 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2563 ]77
4 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ธ.ค. 2563 ]81
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 ต.ค. 2563 ]81
6 คู่มือการลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 22 มิ.ย. 2563 ]80
7 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 มี.ค. 2563 ]92
8 คู่มือการปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 6 ม.ค. 2563 ]80
9 ตัวอย่าง รหัสครุภัณฑ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]80
10 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2563 ]86
11 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 6 ม.ค. 2563 ]78
12 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 2 ม.ค. 2563 ]81
13 ขั้นตอนการดำเนินงาน การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]94
14 ขั้นตอนการดำเนินงาน การระงับเหตุอัคคีภัย [ 1 ม.ค. 2563 ]85
15 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน [ 1 ม.ค. 2563 ]85
16 ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]91
17 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ม.ค. 2563 ]82
18 ขั้นตอนการดำเนินงาน พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 1 ม.ค. 2563 ]92
19 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 23 ธ.ค. 2562 ]82
20 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 13 ธ.ค. 2562 ]80
 
หน้า 1|2