องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน [ 3 มิ.ย. 2563 ]151
2 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ส.ค. 2558 ]119
3 2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดันแปลง หรือเคลื่อนย้านอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ส.ค. 2558 ]122
4 3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ส.ค. 2558 ]116
5 4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ส.ค. 2558 ]108
6 5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ส.ค. 2558 ]90
7 6.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ส.ค. 2558 ]76
8 7.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ส.ค. 2558 ]135
9 8. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ [ 21 ส.ค. 2558 ]131
10 9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา 21 [ 21 ส.ค. 2558 ]113
11 10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ส.ค. 2558 ]90
12 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]95
13 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]132
14 13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]129
15 14.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]92
16 15.การแจ้งขุดดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]94
17 16.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]91
18 17.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]91
19 18.การแจ้งถมดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]85
20 19.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]78
21 20 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ส.ค. 2558 ]76
22 21. การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ส.ค. 2558 ]70
23 22.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]68
24 23.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ส.ค. 2558 ]69
25 24.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ส.ค. 2558 ]70
26 25.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ส.ค. 2558 ]76
27 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]68
28 ภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]65
29 ภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]69
30 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]69
31 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]76
32 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]69
33 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]73
34 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]77