องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ส.ค. 2558 ]51
2 2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดันแปลง หรือเคลื่อนย้านอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ส.ค. 2558 ]52
3 3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ส.ค. 2558 ]52
4 4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ส.ค. 2558 ]53
5 5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ส.ค. 2558 ]53
6 6.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ส.ค. 2558 ]55
7 7.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ส.ค. 2558 ]54
8 8. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ [ 21 ส.ค. 2558 ]54
9 9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา 21 [ 21 ส.ค. 2558 ]51
10 10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ส.ค. 2558 ]57
11 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]54
12 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]55
13 13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]52
14 14.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]55
15 15.การแจ้งขุดดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]55
16 16.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]51
17 17.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]53
18 18.การแจ้งถมดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]53
19 19.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]55
20 20 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ส.ค. 2558 ]56
 
หน้า 1|2