องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน [ 3 มิ.ย. 2563 ]1
2 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ส.ค. 2558 ]1
3 2. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดันแปลง หรือเคลื่อนย้านอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ส.ค. 2558 ]416
4 3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ส.ค. 2558 ]3
5 4.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ส.ค. 2558 ]2
6 5.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ส.ค. 2558 ]2
7 6.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ส.ค. 2558 ]1
8 7.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ส.ค. 2558 ]1
9 8. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ [ 21 ส.ค. 2558 ]3
10 9.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาตรา 21 [ 21 ส.ค. 2558 ]2
11 10.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ส.ค. 2558 ]2
12 11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]1
13 12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]2
14 13.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ส.ค. 2558 ]1
15 14.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]1
16 15.การแจ้งขุดดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]1
17 16.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]2
18 17.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]1
19 18.การแจ้งถมดิน [ 21 ส.ค. 2558 ]2
20 19.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 ส.ค. 2558 ]1
 
หน้า 1|2