องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

นายอัครภณ  บรรพต
กำนันตำบลชำผักแพว
     
นายธนภัทร  น้อยนาดี
นายสมยง  เพ็งมาลา
นางสมควร  บังศรี 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
     
 นายประจวบ  ทบศรี
นางกองแก้ว  เรียเต็ม
นางวิรัตน์  อ้นหอม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
     
 นายศรายุทธ  ปานนาศรี
 นายรุ่งตะวัน คำภากูน นายสิทธิชัย สิทธิพรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
     
 นายอัครภณ  บรรพต
นางสาหร่าย  จันทะดี
นางบัวทอง  ภูธร
กำนันตำบลชำผักแพว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
     
นายสุเทพ  ธูปสารี
นายสยาม  กล้าหาญ
นายบุญรอด  เกตุจันทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
     
 นายบุญเลิศ  แดงเพลิง
นายทองดี  ตราสีพันธ์
นางมาลินี  ดะวิบูลย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
     
นายวิชิต  ก่ำมะเริง
 นายสุด  อ่อนวันสี นางชัชฎาภรณ์  จงสุข 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
     
 นายทรงยุทธ์ จันทร์ดี
 นางณัฐธิชา จักรพล นายปัญญา ศรีพรมมาตร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
     
 นายบุญเพียง  สุขสารี
นายถาวร  ภูสุริน
นายประยูร  สุศรีเจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
     
นายประยูร  ลาวะกูล นางสุภาภรณ์  กองคำฟู นายกรกช  นิชำนาญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10
 
 
นางสมปอง  สุวรรณสิงห์
นายมานิต  ศรีจันทุม  
นายสมควร สายสุดใจ 
   แพทย์ประจำตำบล
สารวัตรกำนัน สารวัตรกำนัน
     
 นายณรงค์  อุโส    นายทองคำ  ศรีนิล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ