องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์
 ปลัด อบต.ชำผักแพว
 
 
นางเกษา  จิตรธรรม -ว่าง-
นางสาวรวยรินทร์  เถื่อนเนาว์
 หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวพรทิพย์  อิ่มลา
  สิบเอกบุญเหลือ  จิตดี
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   รักษาการผู้อำนวยการกองสัวสดิการฯ