องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์
 ปลัด อบต.ชำผักแพว
 
   
นางเกษา  จิตรธรรม
นางสาวมาณี  กันพยาธิ์
นางสาวรวยรินทร์  เถื่อนเนาว์
 หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวพรทิพย์  อิ่มลา
  สิบเอกบุญเหลือ  จิตดี
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   รักษาการผู้อำนวยการกองสัวสดิการฯ