องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
  นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว  

โทร.086-7514646
     
 
 
  นางสาวศิริวรรณ บุตรพงษ์  

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

โทร.081-2911512
 
 
 
นางเกษา จิตรธรรม
-ว่าง- นางสาวรวยรินทร์ เถื่อนเนา
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นางสาวพรทิพย์ อิ่มลา
นายประเวทย์  ถิตย์เจิม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม