องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
  นางสาวพรทิพย์ อิ่มลา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
 
 
 
นางสาวฐิติมา ศรีพรมมาตร์
นางวิไล แผลงศร
นางสาวพัฒนา จันพางาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ครูโรงเรียนวัดชำผักแพว ครูโรงเรียนวัดโคกกรุง
     
นางสินจัย มาลากอง นางสาวชรินรัตน์ สุทธินวล นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป