องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 
  นางสาวพรทิพย์ อิ่มลา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
 
 
 
นางสาวฐิติมา ศรีพรมมาตร์
นางวิไล แผลงศร
นางสาวพัฒนา จันพางาม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ครูโรงเรียนวัดชำผักแพว ครูโรงเรียนวัดโคกกรุง
     
นางสินจัย มาลากอง นางสาวชรินรัตน์ สุทธินวล นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทุม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป