องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

 

 
  นางสาวรวยรินทร์ เถื่อนเนา  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
 
 
  นางเอื้องพรรณ เคียนขุนทด  

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 
 
 
นายศิริชัย แก้วประดับ

นายธีระ น้อยนาดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป
     

นายภัทรกร  นาสารี
นายสุชาติ รื่นพล
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป