องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  กองคลัง

 

 
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 
  นางสาวผกาวดี เชื้อคุณะ  

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 
 
 
นายปฏิพัทธ์ พันธพวงษ์
นางสาวชุลีกร จรรยา นางสาวเพ็ญประภา วัฒนศัพท์
นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)
     
นางสาววิไลวรรณ บุญหนุน นางสาวขนิษฐา เหมือนประเสริฐ นางสาวพรภมล  หมื่นนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป
     
 
 

นางฉวีวรรณ ธูปสารี

  พนักงานจดมาตราน้ำ