องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  กองคลัง

 
นางบงกช  ชิตทัพ
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
 นางธนิดา  จิตรปลื้ม
 นางสาวสุภาพร  พิมพ์ตัน
นายสมบูรณ์  ธิช่างทอง
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
 นางสาวมาลี  จันพางาม
นางสาววิไลวรรณ  บุญหนุน
นายพนม  อินพะมัย
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจดมาตรน้ำ