องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง 

 นางธนิดา  จิตรปลื้ม
นางสาวสุชาดา  นุชสวาท
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 นางสาวสุภาพร  พิมพ์ตัน
นายสมบูรณ์  ธิช่างทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นางสาววิไลวรรณ  บุญหนุน นางสาวขนิษฐา  เหมือนประเสริฐ
นางสาวพรภมล  หมื่นนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป

   
นายจีรพงษ์  ศรีสว่าง
 นางฉวีวรรณ  ธูปสารี  
พนักงานจดมาตรน้ำ พนักงานจดมาตรน้ำ