องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  สำนักงานปลัด

 
นางเกษา  จิตรธรรม
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
 
นางสาวสุภาภรณ์  กล่อมกลม
นางสาวกิริตา  เกษรทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล

 
นายธนภณ  ดงพงษ์
นางสาวอรทัย นาสารี
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
 
 นางสาวอินทิรา  สมพฤกษ์
  นางสาวนภาภรณ์  สุมาวรรณ
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

   
นายทะวี  น้อยนาดี
 นายสำรวย  จันทรา
นายนภดล  กวดกระโทก
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
 
นางณิชาดา  ศรีปั้น นายฮะ  ศรีจันทุม นายไพสารณ์ มาทา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป นักการภารโรง
   
 
 นางสาวรติกร  อยุ่ถาวร
นางสาววารุณี  น้อยนาดี
 นายจีรพงษ์  ศรีสว่าง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป พนักงานดับเพลิง