องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี :www.chumpakpaew.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางเกษา  จิตรธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด

     
นางสาวสุภาภรณ์ กล่อมกลม นางสาวพิชญาภา เจริญ นายธนภณ ดงพงษ์ นางสาวอรทัย นาสารี
นายสุนันโท มูลมะณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานท้่วไป เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอินทิรา สมพฤกษ์ นางสาวนภาภรณ์ สุมาวรรณ นางสาวเสาวรส ครูศรี นายทะวี น้อยนาดี
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต์
นายสำรวย จันทรา นายสมคิด พาสมบูรณ์ นายปิยพงศ์ หันสันเทียะ นายไพสารณ์ มาหา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ พนักงานดับเพลิง นักการภารโรง
นางสาวรติกร อยู่ถาวร นางนิชาดา ศรีปั้น นายบัณฑิตร มาลากอง นายนภดล กวดกระโทก
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์