องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2553
Last Update 23 สิงหาคม 2560

  สภา อบต.

 
นายทวน ทองมาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 นายบุญโฮม นาราษฎร์ นายกมลพันธ์  คงสมพงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาฯประธานสภา
       
 นายสมหวัง ห้าวหาญ นายเสน่ห์ เต็มลิตร นายบัญชี ท้วมเลี้ยง
 - รอบันทึกข้อมูล -
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
 นายคำนวน นาสารี  - รอบันทึกข้อมูล -
 นายเจริญ สุขศรี นายกรวิชญ์ พุทธาคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
 
   
นางยุพิน ทองสุข
 - รอบันทึกข้อมูล -
นายปัญญา ศรีจันทูม
นายบุญหงษ์ ตราสีพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
 สอ.อำนาจ โกเมศร์  นายบุญช่วย อินสำอาง นายอุทัย หวังสุดใจ
 นางละไม หมื่นนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
 นางณะที กรณ์พรหม  นายทะหวัน ธรมมวิเศษ นายวิโรจน์ น้อยนาดี
นายสูงเนิน สุขสร้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10