องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.chumpakpaew.go.th
 
 
 


กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2564


กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2564

ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564 นำโดย นายสนม โสป่าสัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้า ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว ในกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นประกาศเจตจำนงในการป้องกันและแก้ไขปราบปรามการทุจริต

2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้ตื่นรู้ พร้อมต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต

3. เพื่อให้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเทศไทย เพื่อผลักดันการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (ค่า CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ 50 ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

2022-02-15
2021-12-10
2021-11-23
2021-07-06
2021-06-30
2021-06-25
2021-06-18
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-19