วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้า(ลำโพงฮอร์น) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงฟาร์มไก่หมู่ 5 - ฝายหมู่ 3) หมู่ที่ 5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านน้อย) หมู่ที่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโป่งแห่ หมู่ที่ 10 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชำผักแพว สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 31 คน เดือน เมษายน 2567 จำนวน 8 วัน ภาคเรียนที่2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกกรุง สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 17 คน เดือน เมษายน 2567 จำนวน 8 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขตู้ควบคุมปั๊มน้ำและตู้เมนต์ไฟฟ้า (ประปา หมู่ที่ ๕ อบต.ชพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กพ ๖๓๘ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดสุ่มเสี่ยง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ (บริเวณทางข้ามคลองสายบ้านนายยิ่งยศ โกศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง