วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ขปงกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางเข้า ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง หมู่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างดำเนินการซ่อมปั๊มน้ำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว 406 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4618 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาเดิม หมู่ 9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง